برنامه چهار عمل اصلی ریاضی در C++ به همراه سورس کد

این برنامه چهار عمل اصلی ریاضی که شامل (ضرب - تقسیم - جمع -تفریق ) را از کاربر می پرسد و نسبت به پاسخ های کاربر امتیاز میدهد. طراحی و کدنویسی در تاریخ 1385

صفحه اول برنامه که باید تاریخ روز را وارد کنید

 

صفحه اصلی برنامه که چهار عمل اصلی را به صورت منو نمایش میده به صورت چشمک زن و رنگ بندی تصادفی

 

 

عمل جمع : در این قسمت دو تا عدد به صورت تصادفی نمایش داده میشود که حاصل جمع آن عدد ها را باید با صفحه کلید وارد و کلید اینتر را بزنید اگر حاصل را صحیح وارد کنید عددهای بعدی رو نشون میده در غیر این صورت حاصل صحیح رو نمایش میده که با زدن کلید اینتر عملیات دوباره تکرار میشود در آخر با تایپ عدد 1385 فرایند پرسش اتمام و نتیجه محاسبه و نسبت به پاسخ صحیح و غلط نمره را نشان میدهد

 

عمل تفریق :

 

عمل ضرب :

 

عمل تقسیم :

 

چهار عمل ریاضی به صورت تصادفی در این قسمت به صورت تصادفی سوالات ریاضی پرسیده میشه که در آخر هم در داخل جدول نتیجه نمایش داده میشود

 

قسمت محاسبه سن : اگر در شروع برنامه تاریخ را صحیح وارد کنید در این قسمت با وارد کردن تاریخ تولد خود میتوانید سن خود را مشاهده نمایید

 

سورس کد کامل چهار عمل اصلی ریاضی به زبان C++ :

#include conio.h
#include iostream.H
#include stdio.h
#include stdlib.h
#include graphics.h
#include dos.h
int x=0,y=0,a,aa=0,ww=0,we=0,n=0,j=0,t=0,z=0,da=0;
float s,d,sal,mah,roz,salman,mahman,rozman,ar,am,as;
char c=NULL,tab[10],tab1[10],tab2[10];
/*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 zed 88888888888*/
void zed(void){
	setcolor(15);
	setfillstyle(1,1);bar(1,1,640,480);
	setlinestyle(0,0,3);rectangle(1,1,638,478);
	setlinestyle(0,0,0);
	gcvt(as,6,tab);
	gcvt(am,3,tab1);
	gcvt(ar,3,tab2);
	outtextxy(500,460,tab);
	outtextxy(550,460,tab1);
	outtextxy(580,460,tab2);
	setcolor(0);
	rectangle(23,23,283,233);
	outtextxy(53,33,"Addition Operator    (+)");
	outtextxy(53,63,"Minus          (-)");
	outtextxy(53,93,"Multiplication Operator ( )");line(261,93,266,98);line(261,98,266,93);
	outtextxy(53,123,"Integer Divison Operator (-)");pieslice(264,122,0,360,1);pieslice(263,129,0,360,1);
	outtextxy(53,153,"Random       (+ -  -)");line(243,153,248,158);line(243,158,248,153);pieslice(264,152,0,360,1);pieslice(263,159,0,360,1);
	outtextxy(53,183,"Age You");
	outtextxy(53,213,"Exit");
	x=108;y=385;
  settextstyle(1,0,4);
  outtextxy(x-70,y-50,"asghar kohi");
  settextstyle(0,0,0);
  outtextxy(14,444,"Emile : asghar.kohi@gmail.com");
  outtextxy(14,464,"web sit : www.ArtaRoyan.ir");
  outtextxy(x,y,"");outtextxy(x+6,y-7,"");outtextxy(x+14,y-10,"");outtextxy(x+23,y-7,"");outtextxy(x+27,y,"");outtextxy(x+27,y+8,"");outtextxy(x+23,y+15,"");outtextxy(x+18,y+22,"");outtextxy(x+13,y+29,"");outtextxy(x+8,y+36,"");outtextxy(x-6,y-7,"");outtextxy(x-14,y-10,"");outtextxy(x-23,y-7,"");outtextxy(x-27,y,"");outtextxy(x-27,y+8,"");outtextxy(x-23,y+15,"");outtextxy(x-18,y+22,"");outtextxy(x-13,y+29,"");outtextxy(x-8,y+36,"");outtextxy(x,y+43,"");
}
/*888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 asle 88888888888*/
void asle(void){
	setcolor(15);
	rectangle(20,20,280,230);
	outtextxy(50,30,"Addition Operator    (+)");
	outtextxy(50,60,"Minus          (-)");
	outtextxy(50,90,"Multiplication Operator ( )");line(258,90,263,95);line(258,95,263,90);
	outtextxy(50,120,"Integer Divison Operator (-)");pieslice(260,120,0,360,1);pieslice(260,126,0,360,1);
	outtextxy(50,150,"Random       (+ -  -)");line(240,150,245,155);line(240,155,245,150);pieslice(260,150,0,360,1);pieslice(260,156,0,360,1);
	outtextxy(50,180,"Age You");
	outtextxy(50,210,"Exit");
}
/*888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 kohi 88888888888*/
void kohi(void){
x=100;y=380;
  settextstyle(1,0,4);
  setcolor(we-1);outtextxy(x-70,y-50,"asghar kohi");
  settextstyle(0,0,0);
  outtextxy(10,440,"Emile : as13851365@yahoo.com");
  outtextxy(10,460,"web sit : www.asgharkohi.blogfa.com");
  setcolor(ww);
  outtextxy(x,y,"");outtextxy(x+6,y-7,"");outtextxy(x+14,y-10,"");outtextxy(x+23,y-7,"");outtextxy(x+27,y,"");outtextxy(x+27,y+8,"");outtextxy(x+23,y+15,"");outtextxy(x+18,y+22,"");outtextxy(x+13,y+29,"");outtextxy(x+8,y+36,"");outtextxy(x-6,y-7,"");outtextxy(x-14,y-10,"");outtextxy(x-23,y-7,"");outtextxy(x-27,y,"");outtextxy(x-27,y+8,"");outtextxy(x-23,y+15,"");outtextxy(x-18,y+22,"");outtextxy(x-13,y+29,"");outtextxy(x-8,y+36,"");outtextxy(x,y+43,"");
}
/*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 harecat 8888888888*/
void harecat(void){
	ww=4,we=15;
	while(!kbhit())
	 {
	 ww+=we;we=ww-we;ww=ww-we;
	 kohi();
	 setcolor(we+6);
	 delay(100);
	 if(a==1)outtextxy(26,30," Addition Operator    ( )");
	 if(a==2)outtextxy(26,60," Minus          ( )");
	 if(a==3)outtextxy(26,90," Multiplication Operator ( )");
	 if(a==4)outtextxy(26,120," Integer Divison Operator ( )");
	 if(a==5)outtextxy(26,150," Random       (    )");
	 if(a==6)outtextxy(26,180," Age You");
	 if(a==7)outtextxy(26,210," Exit");
	 }
}
/*888888888888888888888888888888888888888888888888888888 sound1 888888888888*/
void sound1(void){
	for(int i=1;i<10;i++){
	 sound(i*1000);delay(7);nosound();
	 }
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 all 8888888888888*/
void all(void){
	setlinestyle(0,0,3);setcolor(14);
	rectangle(300,20,620,300);line(300,57,620,57);
	settextstyle(1,0,6);
	setcolor(0);outtextxy(315,335,"EXIT : 1385");
	setcolor(15);outtextxy(310,330,"EXIT : 1385");
	settextstyle(0,0,0);setlinestyle(0,0,0);
	setcolor(0);
	outtextxy(313,88,"Total :");
	outtextxy(313,118,"True :");
	outtextxy(313,153,"False :");
	outtextxy(313,183,"score :");
	setcolor(11);
	window(48,6,48,6);clrscr();
	window(48,8,48,8);clrscr();
	window(48,10,48,10);clrscr();
	outtextxy(310,85,"Total :");
	outtextxy(310,115,"True :");
	outtextxy(310,150,"False :");
	outtextxy(310,180,"score :");
	j=0;s=0;d=0;ww=0;we=0;da=0;t=0;z=0;
	setcolor(13);
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 tabdil 8888888888*/
void tabdil(void){
 d=(20/s)*we;
 gcvt(d,3,tab);
 window(48,6,48,6);clrscr();cout<<ww;
 window(48,8,48,8);clrscr();cout<<we;
 window(48,10,48,10);clrscr();cout<<ww-we;
 settextstyle(1,0,5);
 setcolor(0);
 outtextxy(387,185,tab);
 while(!kbhit())
  {
  setcolor(random(15));outtextxy(382,180,tab);
  delay(150);
  }
 settextstyle(0,0,0);
 getch();
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 jame 888888888888*/
void jame(void){
	all();
	setcolor(0);
	settextstyle(1,0,4);outtextxy(315,20,"Addition Operator");setcolor(15);outtextxy(310,15,"Addition Operator");
	settextstyle(0,0,0);
	setfillstyle(1,1);
	while(da!=1385)
	 {
	 window(48,6,48,6);clrscr();cout<<ww;
	 x=random(50);
	 y=random(50);
	 window(50,17,60,17);clrscr();cout<<x<<"+"<<y<<"=";
	 cin>>da;j++;
	 if(da!=1385)
	  {
	  s++;ww++;
	  setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);
	  if(x+y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
	  if(x+y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"+"<<y<<"="<<x+y;outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(410,250,610,285);}
	  }
	 }
	if(j!=1)tabdil();
	setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 menha 88888888888*/
void menha(void){
	all();
	setcolor(0);settextstyle(1,0,4);outtextxy(315,20,"  Minus");setcolor(15);outtextxy(310,15,"  Minus");
	settextstyle(0,0,0);
	setfillstyle(1,1);
	while(da!=1385)
	 {
	 window(48,6,48,6);clrscr();cout<<ww;
	 x=random(50);
	 y=random(50);
	 window(50,17,60,17);clrscr();
	 if(x>=y)cout<<x<<"-"<<y<<"=";
	 if(x<=y)cout<<y<<"-"<<x<<"=";
	 cin>>da;j++;
	 if(da!=1385)
	  {
	  s++;ww++;
	  setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);

	  if(x>y)
		 {
		 if(x-y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
		 if(x-y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"-"<<y<<"="<<x-y;outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(410,250,610,285);}
		 }
	  if(x<y)
		 {
		 if(y-x==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
		 if(y-x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<y<<"-"<<x<<"="<<y-x;outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(410,250,610,285);}
		 }
	  }
	 }
	if(j!=1)tabdil();
	setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
}
/*888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 zarb 88888888888*/
void zarb(void){
	all();
	setcolor(0);settextstyle(1,0,3);outtextxy(330,25,"Multiplication Operator");setcolor(15);outtextxy(325,22,"Multiplication Operator");
	settextstyle(0,0,0);
	setfillstyle(1,1);
	while(da!=1385)
	 {
	 window(48,6,48,6);clrscr();cout<<ww;
	 x=random(10);
	 y=random(10);
	 window(50,17,60,17);clrscr();cout<<x<<"*"<<y<<"=";
	 cin>>da;j++;
	 if(da!=1385)
	  {
	  s++;ww++;
	  setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);
	  if(x*y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
	  if(y*x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"*"<<y<<"="<<x*y;outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(410,250,610,285);}
	  }
	 }
	if(j!=1)tabdil();
	setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
}
/*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 tagsim 88888888888*/
void tagsim(void){
	all();
	settextstyle(1,0,3);setcolor(0);outtextxy(330,25,"Integer Divison Operator");setcolor(15);outtextxy(325,22,"Integer Divison Operator");
	settextstyle(0,0,0);
	setfillstyle(1,1);
	while(da!=1385)
	 {
	 window(48,6,48,6);clrscr();cout<<ww;
	 x=random(10);
	 y=random(10);
	 window(50,17,60,17);clrscr();
	 if(x!=0&&y!=0)
	 {
	 if(x>=y)printf("%d%c%d%c",x*y,-10,y,'=');
	 if(x<y)printf("%d%c%d%c",x*y,-10,x,'=');
	 cin>>da;j++;
	 if(da!=1385)
	  {
	  s++;ww++;
	  setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);
	  if(x>=y)
		 {
		 if(x*y/y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
		 if(x*y/y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();printf("%d%c%d%c%d",x*y,-10,y,'=',x);outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(410,250,610,285);}
		 }
	  if(x<y)
		 {
		 if(x*y/x==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;}
		 if(x*y/x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();printf("%d%c%d%c%d",x*y,-10,x,'=',y);outtextxy(535,275,"Enter");getch();bar(510,250,610,285);}
		 }
	  }
	 }
	}
	if(j!=1)tabdil();
	setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
}
/*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 random 88888888888*/
void asrandom(void){
	float jjj=0,jj=0,mmm=0,mm=0,zzz=0,zz=0,ttt=0,tt=0;
	j=0;s=0;d=0;ww=0;we=0;da=0;t=0;z=0;
	setlinestyle(0,0,3);setcolor(14);
	rectangle(300,20,620,300);line(300,57,620,57);
	settextstyle(1,0,6);
	setcolor(0);outtextxy(315,335,"EXIT : 1385");
	setcolor(15);outtextxy(310,330,"EXIT : 1385");
	settextstyle(0,0,0);setlinestyle(0,0,0);
	line(320,80,600,80);
	line(320,110,600,110);
	line(320,140,600,140);

	line(350,65,350,160);
	line(400,65,400,160);
	line(450,65,450,160);
	line(500,65,500,160);
	line(550,65,550,160);
	// avalin khat
	outtextxy(370,68,"+");
	outtextxy(423,68,"-");
	line(470,67,476,73);line(470,73,476,67);
	outtextxy(520,68,"-");pieslice(522,68,0,360,1);pieslice(522,74,0,360,1);
	outtextxy(560,67,"Total");
	outtextxy(310,90,"true");
	outtextxy(310,120,"False");
	outtextxy(310,150,"Total");
	settextstyle(1,0,3);setcolor(0);outtextxy(330,25,"Question Random ");setcolor(15);outtextxy(325,22,"Question Random ");
	settextstyle(0,0,0);
	window(50,17,60,17);clrscr();
	setfillstyle(1,1);
	while(da!=1385)
	 {
	  bar(560,145,600,160);s=0;s=jj+jjj+mm+mmm+zz+zzz+tt+ttt;gcvt(s,3,tab);outtextxy(565,150,tab);
	  n=0;
	  n=random(4)+1;
	  clrscr();
	  setfillstyle(1,1);bar(410,250,610,285);
	  if(n==1){x=random(50);y=random(50);window(50,17,60,17);clrscr();cout<<x<<"+"<<y<<"=";cin>>da;j++;if(da!=1385){s++;ww++;setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);if(x+y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;jj++;}if(x+y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"+"<<y<<"="<<x+y;outtextxy(535,275,"Enter");jjj++;getch();}}}
	  if(n==2){x=random(50);y=random(50);window(50,17,60,17);clrscr();if(x>=y)cout<<x<<"-"<<y<<"=";if(x<=y)cout<<y<<"-"<<x<<"=";cin>>da;j++;if(da!=1385){s++;ww++;setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);if(x>y){if(x-y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;mm++;}if(x-y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"-"<<y<<"="<<x-y;outtextxy(535,275,"Enter");mmm++;getch();}}if(x<y){if(y-x==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;mm++;}if(y-x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<y<<"-"<<x<<"="<<y-x;outtextxy(535,275,"Enter");mmm++;getch();}}}}
	  if(n==3){x=random(10);y=random(10);window(50,17,60,17);clrscr();cout<<x<<"*"<<y<<"=";cin>>da;j++;if(da!=1385){s++;ww++;setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);if(x*y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;zz++;}if(y*x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();cout<<x<<"*"<<y<<"="<<x*y;outtextxy(535,275,"Enter");zzz++;getch();}}}
	  if(n==4){x=random(10);y=random(10);window(50,17,60,17);clrscr();if(x!=0&&y!=0){if(x>=y)printf("%d%c%d%c",x*y,-10,y,'=');if(x<y)printf("%d%c%d%c",x*y,-10,x,'=');cin>>da;j++;if(da!=1385){s++;ww++;setfillstyle(1,1);bar(490,250,510,270);if(x>=y){if(x*y/y==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;tt++;}if(x*y/y!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();printf("%d%c%d%c%d",x*y,-10,y,'=',x);outtextxy(535,275,"Enter");ttt++;getch();}}if(x<y){if(x*y/x==da){outtextxy(490,260,"ok");we++;tt++;}if(x*y/x!=da){bar(350,250,510,280);outtextxy(490,260,"NO");sound1();window(67,17,70,17);clrscr();printf("%d%c%d%c%d",x*y,-10,x,'=',y);outtextxy(535,275,"Enter");ttt++;getch();}}}}}
	 }

	if(j>=2)
		{
		 setcolor(13);
		 gcvt(jj,3,tab);outtextxy(365,90,tab);gcvt(jjj,3,tab);outtextxy(365,120,tab);s=0;s=jj+jjj;gcvt(s,3,tab);outtextxy(365,150,tab);
		 gcvt(mm,3,tab);outtextxy(418,90,tab);gcvt(mmm,3,tab);outtextxy(418,120,tab);s=0;s=mm+mmm;gcvt(s,3,tab);outtextxy(418,150,tab);
		 gcvt(zz,3,tab);outtextxy(465,90,tab);gcvt(zzz,3,tab);outtextxy(465,120,tab);s=0;s=zz+zzz;gcvt(s,3,tab);outtextxy(465,150,tab);
		 gcvt(tt,3,tab);outtextxy(515,90,tab);gcvt(ttt,3,tab);outtextxy(515,120,tab);s=0;s=tt+ttt;gcvt(s,3,tab);outtextxy(515,150,tab);
		 s=0;s=jj+mm+zz+tt;gcvt(s,3,tab);outtextxy(565,90,tab);s=0;s=jjj+mmm+zzz+ttt;gcvt(s,3,tab);outtextxy(565,120,tab);s=0;s=jj+jjj+mm+mmm+zz+zzz+tt+ttt;gcvt(s,3,tab);outtextxy(565,150,tab);
		 s=jj+jjj+mm+mmm+zz+zzz+tt+ttt;
		 jj+=mm+zz+tt;
		 d=(20/s)*jj;
		 gcvt(d,3,tab);
		 settextstyle(1,0,5);
		 setcolor(0);
		 outtextxy(427,185,tab);
		 while(!kbhit())
		  {
		setcolor(random(15));outtextxy(422,180,tab);
		delay(150);
		  }
		 settextstyle(0,0,0);
		}
	setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
	c=NULL;
	asle();
	kohi();
	harecat();
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 age 8888888888888*/
void age(void){
	setlinestyle(0,0,3);setcolor(14);
	rectangle(300,20,620,400);line(300,57,620,57);
	settextstyle(1,0,6);
	settextstyle(1,0,4);setcolor(0);outtextxy(395,20,"Age Your");setcolor(15);outtextxy(390,16,"Age Your");
	settextstyle(0,0,0);
	setcolor(0);
	outtextxy(308,73,"Please enter the Date Birth in the box");
	outtextxy(308,100,"below :");
	outtextxy(380,103,"Year   Month  Day");

	setcolor(11);
	outtextxy(305,70,"Please enter the Date Birth in the box");
	outtextxy(305,97,"below :");
	setcolor(13);
	outtextxy(377,100,"Year   Month  Day");
	roz=ar;
	mah=am;
	sal=as;
	window(48,8,55,8);clrscr();cin>>salman;
	window(58,8,63,8);clrscr();cin>>mahman;
	window(66,8,70,8);clrscr();cin>>rozman;
	setlinestyle(0,0,3);setcolor(14);
	for(ww=300;ww<=620;ww++){line(300,150,ww,150);delay(1);}
	if(roz<rozman){mah--;roz=roz+30;roz=roz-rozman;}
	else roz=roz-rozman;
	if(mah<mahman){sal--;mah=mah+12;mah=mah-mahman;}
	else mah=mah-mahman;
	sal=sal-salman;
	gcvt(sal,4,tab);
	gcvt(mah,4,tab1);
	gcvt(roz,4,tab2);delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(380,183,"Year   Month  Day");
	setcolor(15);outtextxy(377,180,"Year   Month  Day");delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(380,203,tab);setcolor(12);outtextxy(377,200,tab);delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(463,203,tab1);setcolor(12);outtextxy(460,200,tab1);delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(543,203,tab2);setcolor(12);outtextxy(540,200,tab2);delay(200);
	setcolor(14);for(ww=620;ww>=300;ww--){line(620,240,ww,240);delay(1);}
	setcolor(0);
	outtextxy(330,258,"Total");
	outtextxy(380,273,"Month   Day   hear");
	setcolor(15);
	outtextxy(327,255,"Total");
	outtextxy(377,270,"Month   Day   hear");delay(200);
	mah=(sal*12)+mah;
	roz=(mah*30)+roz;
	sal=roz*24;
	gcvt(mah,6,tab);
	gcvt(roz,9,tab1);
	gcvt(sal,15,tab2);
	setcolor(0);outtextxy(380,293,tab);setcolor(12);outtextxy(377,290,tab);delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(458,293,tab1);setcolor(12);outtextxy(455,290,tab1);delay(200);
	setcolor(0);outtextxy(530,293,tab2);setcolor(12);outtextxy(527,290,tab2);delay(200);
	setlinestyle(0,0,0);
	we=310;ww=0;aa=310;
	settextstyle(1,0,4);
	while(!kbhit())
	 {
	  setcolor(15);outtextxy(we,330,"asghar.kohi");
	  delay(200);
	  setcolor(1);outtextxy(we,330,"asghar.kohi");
	  if(aa>=460){ww=1;for(sal=1;sal<10;sal++){sound(sal*1000);delay(22);nosound();}}
	  if(aa<=310){ww=0;we=310;for(sal=1;sal<10;sal++){sound(sal*1000);delay(22);nosound();}}
	  if(ww==0){we+=10;aa+=10;}
	  if(ww==1){we-=10;aa-=10;}
	  }
	c=NULL;
	settextstyle(0,0,0);setfillstyle(1,1);bar(290,10,630,476);zed();
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 enter 88888888888*/
void enter(void){
	setfillstyle(1,1);bar(4,300,300,476);
	if(a==1)jame();
	if(a==2)menha();
	if(a==3)zarb();
	if(a==4)tagsim();
	if(a==5)asrandom();
	if(a==6)age();
}
/*88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 tarikh 8888888888*/
void tarikh(void){
	setfillstyle(8,1);bar(1,1,640,480);
	setcolor(15);
	setlinestyle(0,0,3);rectangle(1,1,638,478);
	settextstyle(1,0,6);
	outtextxy(38,22,"Please enter the Date");
	outtextxy(18,72,"Today in the box below");
	outtextxy(28,202,"Year  Month  Day");
	setcolor(11);
	rectangle(20,200,620,330);rectangle(220,200,430,330);
	outtextxy(41,20,"Please enter the Date");
	outtextxy(20,70,"Today in the box below");
	setcolor(13);
	outtextxy(30,200,"Year  Month  Day");
	window(8,20,8,20);clrscr();cin>>as;
	window(32,20,32,20);clrscr();cin>>am;
	window(66,20,66,20);clrscr();cin>>ar;
	settextstyle(0,0,0);
}
/*888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 main 88888888888*/
main(){
	 int asghar=DETECT,kohi;a=1;
	 initgraph(&asghar,&kohi,"");
	 randomize();
	 tarikh();
	 zed();x=50;
	 while(c!=1){
		asle();
		harecat();
		c=getch();
		if(c==13){if(a==7)c=1;enter();}
		if(c==0)
		  {
		  c=getch();
		  if(c==72){a--;if(a==0)a=7;}
		  if(c==80){a++;if(a==8)a=1;}
		  }
		setfillstyle(1,1);bar(25,25,40,220);
	  }
	y=0;
	for(x=340;x>=0;x-=3){
		y++;
		setcolor(12);
		delay(10);
		pieslice(x+y,x,x*4,x*5,x);
	}
	for(x=0;x<=240;x+=4){
		setcolor(0);
		delay(25);
		rectangle(x,x,640-x,480-x);
	}
	for(x=0;x<=240;x+=3){
		setcolor(0);
		delay(16);
		rectangle(x,x,640-x,480-x);
	}
	for(x=0;x<=240;x+=1){
		setcolor(0);
		delay(5);
		rectangle(x,x,640-x,480-x);
	}
	closegraph();
}