نرم افزار جامع اطلاعات و آمار اداره ثبت شرکتهای استان اردبیل

این نرم افزار به سفارش (شرکت زرین سیستم اردبیل) برای اداره ثبت شرکتهای استان اردبیل در اردیبهشت 1388 طراحی و کدنویسی شد

در این سامانه که یک نسخه برای استان اردبیل و یک نسخه مجزا برای شهرستان های استان اردبیل طراحی شده که هر شهرستان اطلاعات آماری خود را در برنامه ثبت و خروجی برنامه را به استان اردبیل ارسال و در برنامه وارد می شود که اطلاعات استان و همه شهرستان ها به صورت یکپارچه نگهداری و گزارشگیری میشود.

صفحه اصلی برنامه :

 

از امکانات این برنامه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ثبت اطلاعات آمار هر استان به صورت مجزا
  2. جمع آوری اطلاعات و یکپارچه سازی همه شهرستان ها در استان اردبیل
  3. مدیریت کاربران سامانه
  4. قابلیت پشتیبانگیری ازبرنامه
  5. قابلیت گزارش گیری و پرینت

 

عکس از محیط ثبت آمارها :

قابلیت پشتیبانگیری هنگام خروج از برنامه :

 

صفحه گزارش گیری :

 

ثبت و مدیریت کاربران سامانه :

 

راهنمای استفاده از برنامه :

 

صفحه تنظیمات برنامه ویژه نسخه استان اردبیل :

 

صفحه تنظیمات برنامه ویژه شهرستان ها :

 

صفحه گزارشگیری :