نمونه کارهای سایر زبانها

برنامه کد گذاری فایلها به زبان پاسکال همراه سورس کد